NHÀ Ở TƯ NHÂN

 

  • Số hiệu thang: GRPN20
  • Số lượng: 1 thang máy không phòng máy GRPN20
  • Năm thực hiện: 2019